Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

DYREKTOR  INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik  urodził się 30 grudnia 1962 roku. W 1987 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W trakcie studiów był nagradzany za bardzo dobre wyniki, a całe studia ukończył z wyróżnieniem. Kilka dni po obronie pracy magisterskiej rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ, początkowo jako konstruktor, a pod koniec roku 1989 jako asystent stażysta, rok później asystent i wreszcie od 1998 roku, po obronie rozprawy doktorskiej, również na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, jako adiunkt. W tymże roku 1998 objął kierownictwo Zespołem Aparatury Medycznej. 23 października 2006 roku przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej przedstawił rozprawę habilitacyjną „Mechaniczna uchylna dyskowa zastawka serca z warstwą nanokrystalicznego diamentu”, która zgodnie z procedurą została przyjęta i nadany mu został stopień doktora habilitowanego. W listopadzie 2006 roku Uniwersytet w Coventry (Wielka Brytania) zaaprobował kandydaturę dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika na stanowisko Visiting Professor w tej uczelni na okres pięciu lat, a od kwietnia 2009 r. pełni funkcję egzaminatora zewnętrznego przy nadawaniu tytułu MSc i PhD w Cranfield University  (Wielka Brytania).

Od 1 października 2007 roku prof. Krzysztof Jóźwik jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej i kierownikiem Zakładu Aparatury Medycznej w tym Instytucie. W latach 2007-2017 reprezentował Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. jako członek Zarządu. W okresie tym nastąpił rzeczywisty rozwój tej Instytucji, w którym udział prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika jest istotny i bezdyskusyjny.

 W kadencji 1999-2002 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora PŁ do spraw studentów obcokrajowców. W tym samym okresie reprezentował Dziekana Wydziału Mechanicznego, będąc Jego pełnomocnikiem do spraw Centrum Kształcenia Międzynarodowego. W latach 2002-2008 prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik był prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i równocześnie z pełnieniem tej funkcji stał się członkiem Rady Wydziału Mechanicznego. Do zakresu Jego odpowiedzialności należał także obszar współpracy zagranicą Wydziału. Od 2005 roku był członkiem Senatu Politechniki Łódzkiej. W tych okresach czynnie uczestniczył w tworzeniu dwóch kolejnych regulaminów studiów (zmiany wymusiło wprowadzenie nowej ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”), których jest współautorem, jest także współautorem regulaminu studiów podyplomowych oraz dwóch rozdziałów Statutu Politechniki Łódzkiej. W latach 2003-2012 roku pracował intensywnie w Komisji Rektorskiej opracowującej strategię rozwoju systemu informatycznego dydaktyki, który jest obecnie stosowany w całej Politechnice, umożliwiając rozliczanie studentów z postępów w nauce, rejestrację, tworzenie grup, generowanie i rozliczanie opłat, zakwaterowanie, rekrutację, itp.

W dniu 18 kwietnia 2008 r.  prof. Krzysztof Jóźwik został wybrany Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia na kadencję 2008-2012. 

Od 18 grudnia 2008 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. 

 W 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadal Mu tytuł profesora.

Od 2002 roku prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik intensywnie współpracował w zakresie rozwoju wymiany studenckiej z Uczelniami Europy. Przygotował i doprowadził do podpisania 12 umów o wymianie studenckiej, w tym z Coventry University, w ramach których wyjeżdża obecnie około 25% ogólnej liczby studentów z Politechniki Łódzkiej, nie tylko z Wydziału Mechanicznego.

 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, Polskiego Towarzystwa Biomateriałów, Tissue and Cell Engineering Society, American Society of Mechanical Engineers and European Society of Artifical Organs, a od 2000 roku jest członkiem Sekcji Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej Polskiej Akademii Nauk. Był zaproszony do wygłoszenia wykładów w Imperial College w Londynie (Wielka Brytania) oraz na Uniwersytecie w Libercu (Czechy), Uniwersytecie w Gandawie (Belgia), Uniwersytecie w Leeds oraz w Cranfield (Wielka Brytania). Odbył w 1999 roku krótkoterminowy staż w Instytucie Helmholtza w RWTH Aachen (Niemcy).

  Jest współautorem programu studiów w języku angielskim: Biomedical Engineering oraz autorem programu: Mechanical Engineering and Applied Computer Science. W układzie studiów dwustopniowych przygotował programy studiów pierwszego stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim oraz dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w języku polskim. W ramach nowo przygotowanych programów studiów jest kierownikiem i opiekunem kilku przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, dla których przygotował szczegółowy zakres merytoryczny oraz nowoczesny sposób ich realizacji (w oparciu o nauczanie poprzez projekt).

 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim na studiach pierwszego stopnia, studiach inżynierskich i magisterskich oraz studiach doktoranckich. Prowadzi także seminarium dyplomowe dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Pod Jego opieką wykonano ponad 70 prac dyplomowych magisterskich i  inżynierskich. Opiekuje się także praktykami studentów Wydziału Mechanicznego odbywających studia w języku angielskim.

  Jest autorem lub współautorem ponad 170 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych i polskich oraz materiałach konferencji zagranicznych i krajowych, a także trzech monografii.  Był kierownikiem 12 projektów badawczych oraz uczestniczył jako główny wykonawca lub wykonawca w kolejnych 8, w tym dwóch celowych.

W październiku 2006 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a praca habilitacyjna dotyczyła nowej sztucznej zastawki serca. Monografia zawiera wyniki prac konstrukcyjnych, z bardzo istotnym elementem wykorzystania najnowszych osiągnięć inżynierii materiałów, a szczególnie inżynierii powierzchni, poprzez zastosowanie na stop tytanu warstwy nanokrystalicznego diamentu, badań trwałościowych wykonanych prototypów zastawki, obszaru symulacji numerycznej przepływu przez zastawkę, jak również wyników badań eksperymentalnych i ich porównania z wynikami symulacji. Pięknym podsumowaniem i szczególnym rodzajem nagrody dla tejże pracy jest podjęta na początku grudnia 2007 roku decyzja o przyznaniu finansowania programu „Polskiego Sztucznego Serca”. Został podpisany do realizacji rządowy projekt zamawiany „Polskie Sztuczne Serce”, w ramach realizacji którego prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik jest odpowiedzialny za skonstruowanie, wytworzenie i przebadanie zastawek serca, zgodnych z opracowanymi w jego rozprawie habilitacyjnej, oraz układu sprężarki, stanowiącej źródło powietrza o odpowiednim nadciśnieniu lub podciśnieniu dla układu sterowania komorami serca.

W roku 2013 nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej ukazała się kolejna monografia autorstwa prof. Krzysztofa Jóźwika zatytułowana „Modelling of Blood Flows”.

 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik jest promotorem 9 zakończonych przewodów doktorskich i opiekunem naukowym kolejnych 6 doktorantów.

  Pod kierunkiem lub przy istotnym współudziale prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika wykonano ponad 200 prac naukowo-badawczych, prac konstrukcyjnych oraz ekspertyz technicznych dla przedsiębiorstw wielu branż przemysłowych.

 Obszar zainteresowań prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika obejmuje ogólnie pojętą inżynierię biomedyczną, a szczególnie zagadnienia przepływu krwi i jej właściwości przepływowych, sztucznych organów i protez, a szczególnie zastawki serca oraz urządzeń do pozaustrojowego oczyszczania krwi, a także biopomiarów. Prowadzi także prace w obszarze odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii energetycznych, konstrukcji odtworzeniowych maszyn przepływowych oraz revampingu sprężarek. Poprzez bardzo istotną współpracę z przemysłem w sposób ciągły uprawia zawód inżyniera mechanika o silnym udziale konstrukcyjnym, jednakże z nastawieniem na wykorzystywanie nowoczesnych metod obliczeniowych i projektowania. Obrazuje to wiele wykonanych projektów, które zostały wdrożone w firmach, których profil działania odbiega od głównego nurtu zainteresowań prof. Krzysztofa Jóźwika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska nagrodziła w dniu 26 listopada 2014 roku prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika Nagrodą Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia organizacyjne.

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83