Instytut Maszyn Przepływowych

  strona główna/
Instytut
Instytut
Zakłady Naukowe
Zakłady Naukowe
Dydaktyka
Dydaktyka
Badania
Badania
Czytelnia
Czytelnia
Współpraca z
Organizacjami
Współpraca z Organizacjami
Oferta
Oferta
Linki
Linki
Kontakt
Kontakt

Strona
Politechniki Łódzkiej
Strona
Wydziału Mechanicznego
 
Mapa Kampusu

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

Dr hab. inż. Aleksander Olczyk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej w dwóch specjalnościach: Samochody i Ciągniki oraz Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Przez krótki czas był pracownikiem Instytutu Pojazdów PŁ.

W 1990 roku jako stypendysta rządu francuskiego wyjechał na staż w LTAMT w St. Cyr l’Ecole, biorąc udział w badaniach silników spalinowych oraz turbozespołów ładujących, które to prace kontynuował w latach 1991-92 w ramach programu TEMPUS uzyskując dyplom studiów DEA Conversion de l’Energie na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu.

Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ, w Zakładzie Mechaniki Płynów. Od 1996 roku jest pracownikiem, a od 2010 kierownikiem Zakładu Metrologii Przepływów IMP PŁ.

W 1997 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Analiza funkcjonowania turbozespołu ładującego w warunkach pulsacyjnego zasilania turbiny”.

W latach 1994-95 był pełnomocnikiem Rektora PŁ ds. współpracy z UNESCO w zakresie energii odnawialnych, uczestniczył w tworzeniu bazy danych ISEEK.

Był w pierwszej grupie pracowników PŁ tworzących i organizujących francuskojęzyczne studia Gestion et Technologie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. W 1997 roku odbył z związku z tym staż w Ecole Catholique des Arts et Metiers w Lyonie. Przygotowywał i wprowadzał programy zajęć z przedmiotów Dessin Industriel oraz Construction Assistee par l’Ordinateur (CAO), które prowadzi do dziś.

Od 1996 roku był kierownikiem 5 kolejnych, finansowanych przez KBN, MNiI oraz MNiSW projektów badawczych z dziedziny przepływów niestacjonarnych. Efektem tych prac było powstanie nowoczesnych stanowisk badawczych oraz zgromadzenie bogatego materiału eksperymentalnego, wykorzystywanego także przez inne ośrodki naukowe.

Od 1999 roku współpracował z Katedrą Elektrotermii, a następnie Katedrą Informatyki Stosowanej w zakresie pomiarów temperatury. Efektem tej współpracy było wdrożenie nowatorskich metod pomiaru szybkozmiennych temperatur gazu.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, po wydaniu w 2010 roku rozprawy habilitacyjnej pt. Analiza niestacjonarnych zjawisk przepływowych w przewodach zasilanych pulsacyjnie”.

Dr hab. inż. Aleksander Olczyk jest uczelnianym koordynatorem programu Erasmus Plus odpowiedzialnym za współpracę z Universita del Sannio we Włoszech.

Bierze czynny udział w pracach komisji wydziałowych na Wydziale Mechanicznym PŁ: jest członkiem Komisji Rekrutacyjnej, Wyborczej oraz Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Jest twórcą programów kształcenia dla przedmiotów Metrologia i Podstawy metrologii oraz Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych dla kierunków Energetyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Kosmiczna oraz Chemia Budowlana. Prowadzi wykłady na pięciu wydziałach PŁ, jest opiekunem dwóch prac doktorskich.

Jest autorem wielu publikacji w renomowanych pismach, takich jak Measurement Science and Technology, International Journal of Heat and Fluid Flow czy Journal of Mechanical Engineering Scence. Jest stałym recenzentem artykułów dla uznanych pism naukowych, m. in. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Automobile Engineering oraz Journal of Mechanical Engineering Science; IEEE Sensors Journal czy Elsevier Applied Energy.

W chwili obecnej jest kierownikiem zespołu projektowego silnika nowego typu – jest autorem jednego i współautorem dwóch patentów w tym zakresie.

 
Instytut Maszyn Przepływowych  
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223,
Tel. (48) (42) 631 23 64  Fax (48) (42) 636 13 83